Sardware SardWare
Sardware
Sardware FacebookTwitterCanale de Telegram
Sardware

Sardware Sardware Sardware

Sardware

Telegram-sardware

Ghias pro s'installatzione de Telegram in sardu


Iscarrigade e installade Telegram dae www.telegram.org e aderide a su canale Telegram de Sardware pro otènnere sos pachetes de limba. Dae cussu canale seberade s'archìviu chi currispondet a su sistema operativu bostru (Android, iPhone/iPad o elaboradore de iscrivania) e iscarrigade·lu incarchende·bi subra.Dae inoghe, sas istrutziones sunt diferentes pro Android, iPhone/iPad e sos elaboradores de iscrivania.

Android


In Android, incarcade su sìmbulu ⋮ pro abèrrere su menù de optziones.Seletzionade s’optzione «Applica traduzione» o «Apply localization file».Tando seletzionade "sardu".iPhone/iPad


In iPhone e iPad, incarcade s'archìviu iscarrigadu e seletzionade «Applica traduzione» o «Apply localization file».
Elaboradore de iscrivania


In s'elaboradore de iscrivania, iscarrigade s’archìviu «desktop-sc.strings» e ammentade·bos sa cartella in ue lu sarvades, chi a s’ispissu est: './Downloads/Telegram Desktop' de su profilu utente bostru. Aberide sa cunfiguratzione de Telegram Desktop («Settings» o «Impostazioni») e, in s’àera, iscriide «loadlang» (no ais a bìdere perunu campu in ue si iscrient sas lìteras, pro custu naramus «in s'àera»). S'at a abèrrere un'esploradore de archìvios.

Seletzionade s’archìviu «desktop-sc.strings» chi ais iscarrigadu. Telegram Desktop s’at a torrare a aviare.

Torra in dae segus

Sardware

Sardware

Sardware

Sardware

Sardware torrat gràtzias a Tradumàtica pro s'allogu de custa pàgina.
Su sìmbulu de Telegram-sardware est a disponimentu suta litzèntzia CC BY 3.0

Sardware impreat iconas de su Noun Project (thenounproject.com) a disponimentu suta litzèntzia CC BY 3.0:
"Telegram" est pintada dae Ilaria Bernareggi.