Pàzina Base

Su giogu in s'istòria

Sa Sardigna


Sos pitzinnos in su mundu de eris

Giogos antigos


Giogos de abilidade


Contos

Sa Sardigna


In Sardigna, in su tempus coladu, sa zente fiat pobera meda e dinare pro comporare giogos a sos pitzinnos non nde teniat. Tando sos giogos los faghiant cun sos materiales chi teniant, isvilupande sa fantasia e sa manualidade.

Sos pitzinnos imitaiant a sos mannos, esertzitandesi cun su giogu a praticare sas atividades chi sa vida de assora richiediat: sas fèminas giogaiant a fagher sas meres de domo, a ninnare pitzinnos, a fagher casu e a cogher pane; sos òmines faghiant giogos de balentia, chircande de si fagher fortes e abiles.

Ogni cosa podiat serbire comente giogu, e pro giogos diferentes: unu pungiu de lande podiat èssere proietile pro sa gherra, bardofuledda, masone de bacas o muntone de pedra pro tuponare unu niu de fromiga. Faghindeli un’istampa e poninde.nche a intro unu frustigu unu lande podiat esser fintzas una pipa, e tando su pitzinnu chi si lu poniat in buca comintzaiat a imitare a sos betzos, topigande e brigande a sos àteros pitzinnos chi fiant burdellende.

Ma in antigu sos pitzinnos si faghiant òmines in pagos annos: a oto-noe annos comintzaiant a traballare paris cun sos genitores, pro su pagu chi podiant fàghere: sas fèminas tentaiant a sos frades minores e faghiant su gustu cando sa mama nche fiat in campagna, sos òmines andaiant a campagna paris cun su babbu, e a bortas nche colaiant meses intreos chena torrare a bidda, tentende su bistiàmene.