Pàzina Base

Su giogu in s'istòria

Sa Sardigna


Sos pitzinnos in su mundu de eris

Giogos antigos


Giogos de abilidade


Contos
Giogos de abilidade

Sa turre

Est unu  giogu de  òmines  ebia.

Bator o chimbe pitzocos si disponent in tundu, ponende sas concas afaca e poderande.si unu cun s’ateru cun sos bratzos.

A custu puntu, àteros tres pitzocos nche pigant a subra de custa ‘base’, disponende.si in sa matessi manera e faghende issos puru de ‘base’ a s’ùrtimu pitzocu chi nche devet pigare a subra e chircare de abarrare in ecuilìbriu subra sa turre.

Est unu giogu de abilidade e de ‘ischina’, comente si narat.

Sedda mia

Custu puru est unu giogu fatu dae sos òmines.
Si giogat in duas iscuadras de tres pitzocos ognuna, e si tirat a sorte su chi devet brincare e su chi devet istare suta.

Sos giogadores chi istant suta si disponent in tundu, ponende sas concas afaca e poderande.si unu cun s’ateru cun sos bratzos.

Sos chi devent sartiare, a turnu, issèberant a unu giogadore de s’àtera iscuadra e lu brincant narende su nùmene, pro esèmpiu: “Sedda mia Antiogu!”.

A pustis chi unu at brincadu, nche devet calare reu. Si su giogadore isballat, si invertint sos ruolos.

Sentinella longa

Pro giogare a custu giogu tocaiat a èssere in meda.

Si faghiat sa conta e si isseberaiat su pitzinnu chi deviat comintzare su giogu.

Sos àteros si sistemaiant in una filera, e si incurbaiant cun sas manos apogiàdas a sos ghenugros.

Su primu deviat brincare a unu a unu totu sos cumpangios e, arribadu a sa fine, si deviat pònnere in positzione issu puru pro si fàghere brincare dae sos àteros.