A su inu

Narant chi ses velenu, o sardu inu,

puru deo ti buffo e vivo sanu.

So arrivadu a omine anzianu

e ando senza bacculi in caminu.

Non possido unu mannu mangasinu

chei cuddos chi sunu in Campidanu,

ma però tenzo semper 'a sa manu

unu barrile de cudd'ozastrinu.

Mi si riscaldat su samben in venas

e si coloran sas cosas in bonu

finzas in dies mannas de tristura.

Intono tando bellas cantilenas

pro gloriare custu santu donu

chi a s'omine offerit sa natura.